Allmänna villkor och bestämmelser

Under hittar du allmänna villkor som du kan använda för din webbutik. Observera: inga rättigheter kan härledas från dessa allmänna villkor. Kontakta en jurist om du är osäker på innehållet. 

Artikel 1 – Definitioner I dessa villkor avses med:

 • Ångerfrist: den period inom vilken konsumenten kan utnyttja sin ångerrätt;
 • Konsument: en fysisk person som inte handlar i utövandet av ett yrke eller företag och ingår ett distansavtal med företagaren;
 • Dag: kalenderdag;
 • Tidsbegränsad transaktion: ett distansavtal avseende en serie produkter och/eller tjänster där leverans- och/eller köpförpliktelser sprids ut över tid;
 • Varaktigt medium: varje medel som gör det möjligt för konsumenten eller företagaren att lagra information som är personligt riktad till honom eller henne, på ett sätt som gör framtida konsultation och oförändrad reproduktion av lagrad information möjlig;
 • Ångerrätt: möjligheten för konsumenten att avstå från distansavtalet inom ångerfristen;
 • Företagare: den fysiska eller juridiska person som erbjuder produkter och/eller tjänster till konsumenter på distans;
 • Distansavtal: ett avtal där det inom ramen för ett av företagaren organiserat system för försäljning av produkter och/eller tjänster på distans, endast används en eller flera tekniker för kommunikation på distans fram till ingåendet av avtalet;
 • Teknik för distanskommunikation: medel som kan användas för att ingå ett avtal utan att konsumenten och företagaren samtidigt befinner sig i samma utrymme;
 • Allmänna Villkor: dessa Allmänna Villkor från företagaren.

Artikel 2 – Identitet av företagaren

Företagsnamn: Amoir
Företags Adress: Achterveld 24, 3645HP Vinkeveen;
E-postadress: info@sirela-stockholm.com
Organisationsnummer (KvK): 87434377
Momsregistreringsnummer: NL004412633B19

Artikel 3 – Tillämpbarhet

Dessa allmänna villkor gäller för varje erbjudande från företagaren och för varje distansavtal och beställning som ingås mellan företagaren och konsumenten. Innan distansavtalet ingås kommer texten till dessa allmänna villkor att göras tillgänglig för konsumenten. Om detta inte rimligen är möjligt kommer det att anges, innan distansavtalet ingås, att de allmänna villkoren kan granskas hos företagaren och att de, på konsumentens begäran, kommer att skickas kostnadsfritt så snart som möjligt. Om distansavtalet ingås elektroniskt kan, i motsats till föregående punkt, texten till dessa allmänna villkor göras tillgänglig för konsumenten på elektronisk väg innan distansavtalet ingås, så att den enkelt kan lagras på ett varaktigt medium. Om detta inte rimligen är möjligt kommer det att anges, innan distansavtalet ingås, var de allmänna villkoren kan granskas elektroniskt och att de, på konsumentens begäran, kommer att skickas kostnadsfritt elektroniskt eller på annat sätt.

Om särskilda produkt- eller tjänstevillkor utöver dessa allmänna villkor också gäller, gäller det andra och tredje stycket på motsvarande sätt, och vid motstridiga villkor kan konsumenten alltid åberopa den tillämpliga bestämmelsen som är mest fördelaktig för honom. Om en eller flera bestämmelser i dessa allmänna villkor vid någon tidpunkt är helt eller delvis ogiltiga eller upphävs, kommer avtalet och dessa villkor att förbli i kraft för övrigt och den berörda bestämmelsen kommer omedelbart att ersättas genom ömsesidigt samråd med en bestämmelse som så nära som möjligt återspeglar den ursprungliga avsikten.

Situationer som inte regleras i dessa allmänna villkor bör bedömas enligt "anda och mening" i dessa allmänna villkor. Oklarheter om tolkningen eller innehållet i en eller flera av våra villkors bestämmelser bör förklaras enligt "anda och mening" i dessa allmänna villkor.

Artikel 4 – Erbjudandet

Om ett erbjudande har en begränsad giltighetstid eller görs förenat med villkor kommer detta uttryckligen att framgå av erbjudandet.

Erbjudandet är utan förpliktelser. Företagaren har rätt att ändra och anpassa utbudet.

Erbjudandet innehåller en fullständig och korrekt beskrivning av de produkter och/eller tjänster som erbjuds. Beskrivningen är tillräckligt detaljerad för att
konsumenten ska kunna göra en bra bedömning av erbjudandet. Om företagaren använder bilder är dessa en sann representation av de produkter och/eller tjänster som erbjuds. Uppenbara misstag eller fel i erbjudandet binder inte företagaren.

Alla bilder och specifikationer i erbjudandet är vägledande och kan inte ge upphov till ersättning eller uppsägning av avtalet.

Bilder på produkter är en sann representation av de produkter som erbjuds. Företagaren kan inte garantera att färgerna som visas exakt motsvarar produkternas verkliga färger

Varje erbjudande innehåller sådan information att det är tydligt för konsumenten vilka rättigheter och skyldigheter som är förknippade med att acceptera erbjudandet. Detta gäller särskilt:

priset, exklusive förtullningskostnader och importmoms. Dessa extra kostnader kommer att stå på kundens bekostnad och risk. Post- och/eller budtjänst kommer att använda specialarrangemanget för post- och budtjänster när det gäller import. Denna ordning gäller om varorna importeras till EU:s bestämmelseland, vilket även är fallet i detta fall. Post- och/eller budtjänsten uppbär momsen (oavsett om det är tillsammans med de debiterade tullkostnaderna) från mottagaren av varorna;

eventuella fraktkostnader;

det sätt på vilket avtalet kommer att ingås och vilka åtgärder som krävs för detta;

huruvida ångerrätten gäller eller inte;

betalningssätt, leverans och genomförande av avtalet;

perioden för godkännande av erbjudandet eller den period inom vilken företagaren garanterar priset;

taxans belopp för distanskommunikation om kostnaderna för att använda tekniken för distanskommunikation beräknas på en annan grund än den ordinarie grundtaxan för det kommunikationsmedel som används;

om avtalet arkiveras efter det att det ingåtts, och i så fall hur det kan konsulteras av konsumenten;

det sätt på vilket konsumenten, innan avtalet ingås, kan kontrollera de uppgifter som han lämnat inom ramen för avtalet och, om så önskas, återställa dem;

alla andra språk på vilka avtalet, förutom svenska, kan ingås;

de uppförandekoder som företagaren har underkastat sig och det sätt på vilket konsumenten kan läsa dessa uppförandekoder elektroniskt och minimilängden på distansavtalet vid en långsiktig transaktion;

Valfritt: tillgängliga storlekar, färger, typ av material.

Artikel 5 – Avtalet

Avtalet ingås, med förbehåll för bestämmelserna i punkt 4, i det ögonblick då konsumenten accepterar erbjudandet och iakttagande av de uppställda villkoren.

Om konsumenten har accepterat erbjudandet elektroniskt, bekräftar företagaren omedelbart mottagandet av godkännandet av erbjudandet elektroniskt. Så länge mottagandet av detta godkännande inte har bekräftats av företagaren kan konsumenten säga upp avtalet.

Om avtalet ingås elektroniskt kommer företagaren att vidta lämpliga 
tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkra elektronisk överföring av data och säkerställa en säker webbmiljö. Om konsumenten kan betala elektroniskt kommer företagaren att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder.

Företagaren kan – inom rättsliga ramar – informera sig om huruvida konsumenten kan uppfylla sina betalningsförpliktelser, samt alla de fakta och
faktorer som är viktiga för ett ansvarsfullt ingående av distansavtalet. Om företagaren med utgångspunkt i denna utredning har goda skäl att inte ingå avtalet har han rätt att avslå en beställning eller begäran med motivering eller att till utförandet förena särskilda villkor.

Företagaren kommer att skicka följande information till konsumenten med produkten eller tjänsten, skriftligen eller på ett sådant sätt att den kan lagras av konsumenten på ett tillgängligt sätt på en hållbar databärare :

1. besöksadressen till företagarens filial dit konsumenten
kan gå med klagomål;
2. de villkor under vilka och det sätt på vilket konsumenten kan utöva ångerrätten, eller ett tydligt uttalande om uteslutning av ångerrätten;
3. information om garantier och befintlig service efter försäljning;
4. den information som ingår i artikel 4.3 i dessa villkor, såvida inte företagaren
redan har lämnat denna information till konsumenten innan
avtalet ingicks;
5. kraven för att säga upp avtalet om avtalet har en löptid på mer än ett år eller är på obestämd tid.

Vid varaktighetsaffär gäller bestämmelsen i föregående stycke endast
den första leveransen.

Varje avtal ingås under suspensiva villkor om
tillräcklig tillgång på produkterna i fråga.

Artikel 6 – Ångerrätt

Vid köp av produkter har konsumenten möjlighet att häva avtalet inom 14 dagar utan att ange skäl. Ångerfristen börjar dagen efter det att konsumenten eller en representant som tidigare utsetts av konsumenten och anmälts till företagaren har tagit emot produkten.

Under ångerfristen ska konsumenten hantera produkten och förpackningen med omsorg. Han ska bara packa upp eller använda produkten i den mån det är nödvändigt för att kunna bedöma om han vill behålla produkten.

Om konsumenten vill utöva sin ångerrätt är han skyldig att meddela företagaren inom 14 dagar efter mottagandet av produkten. Konsumenten ska göra detta genom att skicka ett skriftligt meddelande eller ett e-postmeddelande. Efter att konsumenten har meddelat sin avsikt att utöva sin ångerrätt måste kunden returnera produkten inom 14 dagar. Konsumenten måste bevisa att de levererade varorna har returnerats i tid, till exempel genom ett bevis på försändelsen.

Om kunden efter utgången av tidsfristerna i punkterna 2 och 3 inte har meddelat sin avsikt att utöva sin ångerrätt eller inte har returnerat produkten till företagaren, är köpet ett faktum.

Artikel 7 – Kostnader vid ångerrätt

Om konsumenten utnyttjar sin ångerrätt, står konsumenten för kostnaderna för att returnera produkterna.

Om konsumenten har betalat ett belopp kommer företagaren att återbetala detta belopp så snart som möjligt, dock senast inom 14 dagar efter ångerrätten. Detta förutsätter dock att produkten redan har tagits emot av webbutiken eller att avgörande bevis för fullständig retur kan tillhandahållas.


Artikel 8 - Uteslutning av ångerrätt

Företagaren kan utesluta konsumentens ångerrätt för
produkter enligt beskrivning i punkterna 2 och 3. Uteslutningen av ångerrätten
gäller endast om företagaren tydligt har angett detta i erbjudandet, minst i god tid innan avtalet ingås.

Uteslutning av ångerrätten är endast möjlig för produkter:

1. som har skapats av företagaren i enlighet med konsumentens specifikationer;
2. som är tydligt personliga till sin natur;
3. som inte kan återlämnas på grund av sin natur;
4. som kan försämras eller åldras snabbt;
5. vars pris är föremål för fluktuationer på finansmarknaden som företagaren inte har något inflytande över;
6. för lösa tidningar och tidskrifter;
7. för ljud- och videoinspelningar och datorprogram som konsumenten har brutit förseglingen av.
8. för hygienprodukter som konsumenten har brutit förseglingen av.

Uteslutning av ångerrätten är endast möjlig för tjänster:

1. som avser boende, transport, restaurangverksamhet eller fritidsaktiviteter som ska tillhandahållas ett visst datum eller under en viss period;
2. vars leverans har påbörjats med konsumentens uttryckliga samtycke innan ångerfristen har löpt ut;
3. angående vadhållning och lotterier.

Artikel 9 – Priset

Under den giltighetstid som anges i erbjudandet kommer priserna på de produkter och/eller tjänster som erbjuds inte att höjas, förutom prisändringar till
följd av förändringar i momssatser. 

Utan hinder av föregående stycke får företagaren erbjuda produkter eller tjänster med rörliga priser, vars priser är föremål för fluktuationer på finansmarknaden och som företagaren inte har inflytande över. Detta ansvar för fluktuationer och att eventuella angivna priser är riktpriser framgår av erbjudandet.

Prishöjningar inom 3 månader efter avtalets ingående är endast tillåtna om de är en följd av lagbestämmelser eller bestämmelser.

Prishöjningar från 3 månader efter avtalets ingående är endast tillåtna om företagaren har föreskrivit detta och:

1. dessa är en följd av lagstadgade föreskrifter eller bestämmelser; eller
2. konsumenten har befogenhet att säga upp avtalet med
verkan från den dag då prishöjningen träder i kraft.

Enligt artikel 5.1 i lagen om omsättningsskatt från 1968 sker leveransplatsen i det land där transporten påbörjas. I detta fall sker denna leverans utanför EU. Efter detta kommer post- eller budtjänsten att samla in importmoms eller tullklareringskostnader från kunden. Därför kommer ingen moms att tas ut av företagaren.

Alla priser är med reservation för tryck- och tryckfel. Inget ansvar accepteras för konsekvenserna av tryck- och tryckfel. Vid tryck- och tryckfel
är företagaren inte skyldig att leverera varan till felaktigt pris.

Artikel 10 – Överensstämmelse och garanti

Företagaren garanterar att produkterna och/eller tjänsterna överensstämmer med avtalet, de specifikationer som anges i erbjudandet, rimliga krav på tillförlitlighet och/eller användbarhet och de lagbestämmelser som finns vid datumet för avtalets ingående och/eller statliga föreskrifter. Om överenskommet garanterar företagaren även att produkten är lämplig för annat än normalt bruk.

En garanti som tillhandahålls av företagaren, tillverkaren eller importören påverkar inte de lagliga rättigheter och anspråk som konsumenten kan göra gällande mot företagaren enligt avtalet.

Eventuella defekter eller felaktigt levererade produkter ska anmälas skriftligen till företagaren inom 14 dagar efter leverans. Produkter ska returneras i originalförpackning och i nyskick.

Företagarens garantitid motsvarar tillverkarens garantitid. Företagaren ansvarar dock aldrig för produkternas slutliga lämplighet för varje enskild applikation av konsumenten, och inte heller för några råd angående användning eller tillämpning av produkterna.

Garantin gäller inte om:

Konsumenten själv har reparerat och/eller redigerat de levererade produkterna eller låtit reparera och/eller redigera dem av tredje part;

De levererade produkterna har utsatts för onormala förhållanden eller på annat sätt behandlats vårdslöst eller strider mot företagarens instruktioner och/eller på förpackningen;

Felet är helt eller delvis en följd av föreskrifter som regeringen har ställt eller kommer att ställa med hänsyn till arten eller kvaliteten på de material som används.

Artikel 11 – Leverans och utförande

Företagaren kommer att iaktta yttersta försiktighet när han tar emot och utför order på produkter.

Leveransort är den adress som konsumenten har uppgett till företaget.

Med hänsyn till vad som anges i artikel 4 i dessa allmänna villkor kommer företaget att utföra accepterade beställningar skyndsamt, dock senast inom 30 dagar, om inte konsumenten har samtyckt till en längre leveranstid. Om leveransen försenas, eller om en beställning inte kan fullgöras eller endast delvis kan fullgöras, meddelas konsumenten detta senast 30 dagar efter att han har lagt beställningen. Konsumenten har i så fall rätt att säga upp avtalet utan kostnad och har rätt till eventuell ersättning.

Vid upplösning enligt föregående stycke återbetalar företagaren det belopp som konsumenten betalat så snart som möjligt, dock senast inom 14 dagar efter upplösningen.

Om leverans av en beställd produkt visar sig vara omöjlig, kommer företagaren att göra allt för att göra en ersättningsvara tillgänglig. Senast vid leverans kommer det att på ett tydligt och begripligt sätt anges att en ersättningsvara
kommer att levereras. För ersättningsartiklar kan ångerrätten inte uteslutas. Kostnaderna för eventuell returfrakt står företagaren för.

Risken för skada och/eller förlust av produkter åligger företagaren fram till leveranstillfället till konsumenten eller en i förväg utsedd representant och tillkännagiven för företagaren, om inte annat uttryckligen överenskommits.

Artikel 12 - Varaktighetstransaktioner: varaktighet, uppsägning och förlängning

Uppsägning

Konsumenten kan säga upp ett avtal som har ingåtts på obestämd tid och som
sträcker sig till regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster när som helst, med hänsyn tagen till överenskomna avbokningsregler och en uppsägningstid på högst en månad.

Konsumenten kan säga upp ett avtal som har ingåtts för en bestämd tid och som
sträcker sig till regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster när som helst mot slutet av den bestämda varaktigheten, med beaktande av överenskomna avbeställningsregler och en uppsägningstid på minst högst en månad.

Konsumenten kan säga upp de avtal som avses i föregående stycken:

när som helst och inte begränsas till uppsägning vid en viss tidpunkt eller under en viss period;

åtminstone avbryta på samma sätt som de ingicks av honom;

alltid säga upp med samma uppsägningstid som företagaren har
avtalat för sig själv.

Förlängning

Ett avtal som har ingåtts för en viss period och som sträcker sig till
regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster får
inte tyst förlängas eller förnyas för en viss period.

Utan hinder av föregående stycke får ett avtal som har ingåtts för viss tid och som sträcker sig till regelbunden leverans av dagsnyheter och veckotidningar
och tidskrifter tyst förlängas med en bestämd tid av upp till tre månader, om konsumenten vägrar att acceptera detta förlängda avtal kan säga upp förlängningen med en uppsägningstid om högst en månad.

Ett avtal som har ingåtts för en bestämd tid och som sträcker sig till regelbunden
leverans av produkter eller tjänster får endast tyst förlängas på obestämd tid om konsumenten när som helst kan säga upp sig med en uppsägningstid om högst en månad och en uppsägningstid om högst tre månader om avtalet sträcker sig till ordinarie, men mindre än en gång i månaden, leverans av dags-, nyhets- och veckotidningar och tidskrifter.

Ett tidsbegränsat avtal om regelbunden leverans av dagstidningar, nyheter och veckotidningar och tidskrifter i introduktionssyfte (prov- eller introduktionsprenumeration) fortsätter inte underförstått och upphör automatiskt efter prov- eller introduktionsperioden.

Varaktighet

Om ett avtal har en löptid på mer än ett år kan konsumenten säga upp avtalet när som helst efter ett år med en uppsägningstid om högst en månad, om inte skälighet och skälighet motsätter sig att avtalet sägs upp före utgången av den avtalade löptiden.

  Artikel 13 - Betalning
  Om inte annat överenskommits ska de belopp som konsumenten är skyldig betalas inom 7 arbetsdagar efter början av den ångerfrist som avses i artikel 6, punkt 1. Vid avtal om tillhandahållande av en tjänst, denna period börjar efter att konsumenten fått bekräftelse på avtalet.

  Konsumenten är skyldig att omedelbart rapportera eventuella felaktigheter i betalningsuppgifter som tillhandahålls eller uppges till företagaren.

  I händelse av utebliven betalning av konsumenten har företagaren rätt att, med förbehåll för lagliga begränsningar, debitera de rimliga kostnader som meddelats konsumenten i förväg.

   Artikel 14 - Klagomålsförfarande
   Klagomål om genomförandet av avtalet ska lämnas in fullständigt och tydligt beskrivna till företagaren inom 7 dagar efter att konsumenten har upptäckt defekterna.

   Klagomål som lämnas in till företagaren kommer att besvaras inom en period av 14 dagar från dagen för mottagandet. Om ett klagomål kräver en förutsägbart längre handläggningstid kommer företagaren att svara inom 14 dagar med ett mottagningsbevis och en uppgift om när konsumenten kan förvänta sig ett mer utförligt svar. 

   Om klagomålet inte kan lösas genom ömsesidig överenskommelse uppstår en tvist som är föremål för tvistlösningsförfarandet.

   Ett klagomål upphäver inte företagarens skyldigheter, om inte 
   företagaren skriftligen anger annat.

   Om ett klagomål befinns vara berättigat av företagaren, kommer företagaren,

   efter eget val, att byta ut eller reparera de levererade produkterna utan kostnad.

    Artikel 15 - Tvister
    Avtal mellan företagaren och konsumenten som dessa allmänna villkor gäller regleras uteslutande av holländsk lag. Även om konsumenten bor utomlands.

    Artikel 16 - CESOP
    På grund av de åtgärder som kommer att införas och förstärkas från 2024 i samband med "lagen om ändring av omsättningsskattelagen 1968 (lagen om genomförande av betaltjänstdirektivet)" och därmed implementeringen av det centrala elektroniska systemet för betalningsinformation ( CESOP) kan betaltjänstleverantörer registrera data i det europeiska CESOP-systemet.